AGB
duitse voice-over gezocht? stemacteur gezocht?
Duitse Voice Over, duitse stem, duitse stem video game, stemacteur gezocht, Native Duitse voice over in Amsterdam
16694
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16694,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16214
 

AGB

Algemene voorwaarden Adele Atzert

Artikel 1 Identiteit van opdrachtnemer

Dit zijn de algemene voorwaarden van Adele Atzert, Duitse voice-over en stemactrice gevestigd te Amsterdam.
Telefoonnummer: +31 (0) 651 279 213
E-Mail: adatzert@gmail.com
www.adele-atzert.com

Artikel 2 Toepasselijkheid

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en geleverde diensten van Adele Atzert

Artikel 3 Prijzen en leveringstermijn

Offertes en afgesproken leveringsdata kunnen altijd worden herzien als Adele Atzert voor het uitvoeren van de opdracht, het volledige op te nemen script, of de te bewerken audio nog niet heeft kunnen inzien/horen. Of als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Prijsopgaven en termijnen kunnen door Adele Atzert ook worden herroepen als de werkzaamheden afwijken van wat door de opdrachtgever van tevoren is aangegeven.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door de opdrachtgever per mail wordt bevestigd.
4.2 De opdrachtgever geeft vooraf aan voor welke media en/of zender de productie gebruikt gaat worden. Ook geeft de opdrachtgever duidelijk aan of de opdracht voor een lokale, regionale of landelijke zender is bedoeld. En met een lokale zender wordt bedoeld: een zender die in maximaal 1 gemeente officieel te ontvangen is. Een regionale zender is alles wat daarbuiten valt en binnen een provincie te ontvangen is. Is de zender te zien in twee of meerdere provincies, dan gaat het om een landelijke productie.
Internet is altijd landelijk.
4.5 De opdrachtgever is verplicht de onder de overeenkomst vallende producties alléén voor het afgesproken doel en de afgesproken termijn te gebruiken. Als de opdrachtgever de producties voor een ander doel of afwijkende periode gebruikt, kan Adele Atzert extra kosten in rekening brengen. Volgens de door Adele Atzert opgestelde tarieven.

Artikel 5 Tarieven

5.1 Voor alle producties hanteert Adele Atzert vaste prijzen, die de opdrachtgever van te voren weet. Tenzij anders is afgesproken.
5.2 De genoemde prijzen zijn exclusief btw.
5.3 Prijzen zijn van toepassing zonder de opnamekosten van de studio waarmee Adele Atzert samen werkt: www.thesoundrepublic.nl. Deze worden apart met de geluidsstudio afgesproken. Bij opname op locatie kunnen onkosten in rekening worden gebracht, zoals reiskosten, verblijfskosten, travelfee of studiokosten. De opdrachtgever dient duidelijk van te voren aan te geven waar de opname plaatsvindt. Ook Adele Atzert zal duidelijk van te voren en per mail aangeven wat de eventuele extra kosten zijn voor een opname op locatie.
5.4 De prijzen zijn gebaseerd op opnames per script en per productietype. Als er meerdere scripts voor 1 productie moeten worden opgenomen, zal er voor elk script een prijsafspraak worden gemaakt.

Artikel6 Leveringstermijn

6.1 De leveringstermijn of datum wordt van te voren in overleg bepaald.
Adele Atzert heeft het recht om af te wijken van de afgesproken leverdatum, als de opdrachtgever niet op tijd het definitieve script/input aanlevert.
6.2 Adele Atzert mag altijd een productie weigeren, zonder daarvoor een geldige reden op te hoeven geven.

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever zal alles doen wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van een opdracht door Adele Atzert mogelijk te maken, zoals het aanleveren van correcte en foutloze scripts, begeleidende documentatie, audio-guides en/of duidelijke instructies met betrekking tot de tone-of-voice. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle vertraging en meerkosten, als de opdrachtgever hier niet geheel of gedeeltelijk aan voldoet.
7.2 Eventuele extra kosten die door wijzigingen van de opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht ontstaan, kunnen door Adele Atzert bij de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Geleverde productie

8.1 Tekstwijzigingen achteraf worden doorberekend.
8.2 Wijzigingen op de gebriefde tone of voice, die hogere kosten kunnen veroorzaken, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
8.3 Spreekfouten door Adele Atzert worden kosteloos verbeterd.
8.4 Bij afzegging achteraf wordt 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Zolang Adele Atzert geen volledige betaling voor de opdracht heeft ontvangen, blijft de geleverde productie eigendom van Adele Atzert
9.2 Adele Atzert heeft het recht de productie terug te vorderen, als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, als hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of als er beslag op de producties wordt gelegd.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Op alle door Adele Atzert verstrekte ingesproken en geschreven teksten behoudt Adele Atzert zich altijd het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan als Adele Atzert daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voorheeft gegeven.
10.2 De opdrachtgever kan het door Adele Atzert geleverde product alleen voor een andere productie of nieuw project gebruiken na financiële compensatie, die in overleg met Adele Atzert vastgesteld dient te worden. 10.3 Als de opdrachtgever wil dat Adele Atzert bij haar werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden van derden, dan garandeert de opdrachtgever dat hij/zij over de benodigde (auteurs)rechten beschikt.
10.3 Als de opdrachtgever in strijd met het bepaalde onder 1, 2, en 3 van dit artikel handelt, is hij/zij aan Adele Atzert een boete van EUR 10.000,00 verschuldigd voor iedere handeling.

Artikel 11 Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
1.12 Indien de opdrachtgever zich niet aan de gestelde betalingstermijn houdt, ·en Adele Atzert ten minste een aanmaning heeft verstuurd, heeft Adele Atzert het recht de eventuele incassokosten plus het wettelijk bepaalde kredietpercentage aan de opdrachtgever door te berekenen. En de ingesproken tekst van het medium te laten verwijderen, ook op kosten van de opdrachtgever.

Artikel 12 Overige bepalingen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

 

 

© Copyright 2020 Adele Atzert. Webdesign by Vahid Reza Sahraei